Skriftlighed og skrivemetroerne

Arbejdet med skriftlighed har været det højst profilerede indsatsområde på FG de sidste 5 år. Udviklingen af elevernes skriftlighed handler ikke blot om elevernes mulighed for at dygtiggøre sig i forhold til de faglige mål. Arbejdet med skriftlighed er en central del af de generelle studiekompetencer, som eleverne skal tilegne sig som en del af den gymnasiale uddannelse.

I den første fase var der derfor primært fokus på at få etableret et samlende værktøj, der både for elever og lærere kunne skabe overblik og sikre progression og sammenhæng i udviklingen af den enkelte elevs studieforberedende skrivekompetencer. I tilknytning til progressionsplanen var det samtidig ønsket at udvikle en række redskaber til stilladsering af de enkelte kompetencer.  

Resultatet af dette arbejde blev de to skrivemetroer til henholdsvis stx og hf. Skrivemetroerne er i dag det centrale værktøj, som benyttes af lærere og elever i såvel den faglige skriveundervisning som den studieforberedende skrivning.

skrivemetro stx        skrivemetro hf

Skrivemetroerne justeres løbende i forhold til input fra lærer- og elevevalueringer. Også resultaterne fra forskellige udviklingsprojekter om skriftlighed på FG er indarbejdet i skrivemetroerne. Gymnasiereformen vil indebære en egentlig revision.

Udviklingsarbejdet og den løbende justering af skrivemetroerne har gennem hele processen været styret og koordineret af Skrivegruppen på FG – i tæt samarbejde med faggrupperne og den pædagogiske ledelse på skolen.  

skaermbillede-2016-11-03-kl-16-18-12

I udviklingsarbejdet omkring skriftlighed har der været stort fokus på den formative evaluering. Mange lærere har arbejdet med forskelligartede former for respons – herunder peer feedback (gensidig elevrespons) – på elevernes arbejder. De lokale krav om omlagt skriftlighed har støttet arbejdet med at gå nye veje. Alle fag med elevtid er indgået i dette udviklingsarbejde.

Ellen Krogh på Konferencen “Viden til flere” på Fredericia Gymnasium

De sidste par år har en større gruppe lærere arbejdet med at udvikle forskellige former for collaborative writing (elevers samskrivning) – dels i forbindelse med skriftlige produkter og dels til læring af faglige begreber i fagene. Arbejdsformen er i de seneste projekter koblet med forskellige responsformer.  

Lærerne på FG har således gennem de sidste år oparbejdet en betydelig viden og didaktisk kompetence i forhold til det skriftlige arbejde. Skrivegruppen og den pædagogiske ledelse har samtidig oparbejdet vigtige erfaringer med ledelse af udviklingsprojekter, der fremmer medejerskab og videndeling hos de medvirkende lærere. De har derfor også været benyttet som oplægsholdere på kurser, i udviklingsprojekter og lokalt på en række gymnasier.

En stor del af arbejdet er sket i samspil med andre uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner. FG har således gennem de sidste 5 år deltaget i 5-6 større udviklingsarbejder finansieret af Region Syddanmark og uvm. Flere af projekterne har været forskningsbaseret.

Udviklingsprojekter:

  • Dynamoprojektet. Region Syddanmark (Udviklingsprojekt 2011-2013)
  • Skriftlighedshåndbog og formativ evaluering (Udviklingsprojekt, uvm 2012)
  • Formativ evaluering i ændrede rammer (Udviklingsprojekt uvm, 2013)
    Elevfeedback og læring (Internt udviklingsprojekt med følgeforskning 2014-2015)
  • En ny lærerrolle til øget læring for den enkelte elev (Udviklingsprojekt, uvm, 2016)
  • Udviklingsprojekt om elevers samskrivning (Internt forskerunderstøttet udviklingsprojekt 2015-2016)
  • Viden til flere, Region Syddanmark (Formidlingsprojekt,  2016-2018)
    Klasseledelse og læringsfællesskaber (Udviklingsprojekt, uvm, 2016-2017)

Referencer:

Kontakt:

Uddannelsesleder Rita Juncker Christensen,  rc@fredericia-gym.dk

Lektor Henrik Toft,  ht@fredericia-gym.dk