Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Bestyrelsen fastlægger bl.a. gymnasiets målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab. Bestyrelsens samlede opgaver er fastlagt i vedtægten.

Bestyrelsen bemyndiger rektor til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.

Jane Findahl, formand
 • Jane Findahl, (formand) udpeget af Kommunalbestyrelserne
 • Anders Axø, distriktsskoleleder på Erritsø Fællesskole, udpeget af Skoleledernes Fællesrepræsentation i Fredericia Kommune
 • Grete Højgaard, direktør for MesseC,udpeget af bestyrelsen
 • Børge Munk Povlsen, provst,
  udpeget af bestyrelsen
 • Karen Heebøll, direktør på SDU, udpeget af SDU 
 • Morten Mikkelsen, lektor,
  medarbejderrepræsentant
 • Mads Kristian Pedersen, lektor,
  medarbejderrepræsentant
 • Johanne Aarestrup, 2.a
 • Josefine Kusk Jensen 3d, gymnasieelev,
  elevrepræsentant
 • Poul Erik Madsen, rektor,
  tilforordnet

Referater fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsen vedtager hvert år præmisserne for rektorens resultatløn. Indeværende års aftale kan ses her. Opfølgning på og udmøntning af sidste års resultatlønskontrakt ses her 2016/2017