Kvalitet

Fredericia Gymnasium anvender i lighed med alle andre gymnasiale uddannelsesinstitutioner et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af hver enkelt uddannelse og undervisningen.

 

Kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange sider af skolens aktiviteter bliver udsat for kontinuerlige og systematiske evalueringer, da det er naturligt løbende at reflektere over praksis. Undervisningstilrettelæggelse og skoleudvikling sker bl.a. på baggrund af selvevalueringer, erfaringsindsamling, analyser og konklusioner, således at samspillet, mellem det vi gerne vil, og det vi gør, kvalificeres og optimeres. Målet er, at skolens elever får den bedste undervisning med gode eksamensresultater til følge, men også at de udvikler sig til livsduelige og engagerede borgere, der med deres mange kompetencer skal kunne agere i en foranderlig verden. 1)

Udgangspunktet for kvalitetssikringssystemet er gældende lovgivning på området suppleret med Fredericia Gymnasiums egen strategi, mål og handlingsplaner. 2)    

Over en årrække er der på Fredericia Gymnasium opbygget en evalueringskultur gennem individuelle vurderinger, evaluering af undervisningen, elevtrivselsundersøgelser, medarbejdertrivselsundersøgelser og en række evalueringer af forskellige indsatsområder. Evalueringerne har meget forskellig karakter. Skolen arbejder i stigende grad med de forskellige muligheder, der ligger i formativ evaluering (hjælp til forbedring af præstationerne i en udviklingsproces). Den summative evaluering er blevet mere omfattende end tidligere. Den har i højere grad end den formative karakter af at fg-logokontrollere om eleven eller organisationen lever op til de mål, der er opsat. Grundlæggende befinder de samlede evalueringerne sig til stadighed mellem udvikling af kvalitet og kontrol af kvalitet.

Kvalitetssikringssystem 2015 sammenfatter vigtige dele af kvalitetssikringen, men uden for systemet udvikles der hver dag på kompetencer, initiativer mv., der baseres på god praksis, der ikke samles op og dokumenteres på institutionsniveau, men som reelt løbende fører forbedringer med sig. Også disse mange daglige praksisser baseret på medarbejdernes mangeårige erfaringer er afgørende for Fredericia Gymnasiums samlede kvalitet.

Kvalitetssikringssystemet hviler på 2 hovedsøjler:   

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.  

2. En evalueringsplan for den konkrete undervisning som er a) evalueringen af den enkelte elev, b) evalueringen af undervisningen og c) procedurer for evaluering af studieplanen.   

 

Organisering af kvalitetsarbejdet

Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt og har derfor på en række områder ansvaret for uddannelsernes kvalitet. Bestyrelsen drøfter derfor løbende en række af de opnåede resultater og udarbejder den fornødne opfølgning.   

I skolens ledelse har rektor det overordnede ansvar for det faglige og det pædagogiske arbejde og er i det daglige arbejde den kvalitetsansvarlige på en række områder. I relation til det pædagogiske kvalitetsarbejde er opgaverne uddelegeret til vicerektor og uddannelseslederne.

De forskellige resultater drøftes på de indre linjer i forskellige fora som elevteam, elevråd, faggruppemøder, arbejdsmiljøudvalget og samarbejdsudvalget mv. 3 interne fora er særligt centrale for det konkrete arbejde med kvalitet.  

Lærerteam og KLEVA-møder: Her drøftes den enkelte elevs trivsel og resultater, klassens trivsel og resultater, og der foretages den helt centrale planlægning af klassens arbejde omkring studieplanen og kompetenceudvikling.  

Pædagogisk udvalg og Pædagogisk råd: Begge fora er en del af skoleudviklingen. Her ideudveksles, drøftes, høres om fokusområder, mål og handlingsplaner. Det er også i disse fora, hvor lærerne drøfter centrale spørgsmål i relation til undervisningen, planlægningen, nye undervisningsformer, it etc.   

Ledelsen: De enkelte ledere har ansvaret for kvaliteten indenfor deres respektive ansvarsområder. Samlet koordinerer ledelsen indsatsen og sikrer løbende, at de nødvendige data indsamles og bringes på en form, så de kan indgå i de fortløbende drøftelser.  

 

Arbejdet med kvalitet

Generelt arbejdes der ud fra cykliske evalueringsmodeller, der indebærer: en erfaringsfase, en observationsfase (hvad sker der?), en vurderings-/konklusionsfase (hvad betyder det?) – og endelig en fase, hvor nye handlinger iværksættes. Hver gang der gennemføres større evalueringer på Fredericia Gymnasium, tilstræbes det, at der efterfølgende udarbejdes en handlingsplan. Handlingsplanen vil som oftest indeholde mål for succes eller forandring, og der opstilles parametre, der kan måles eller observeres.  Det fremgår altid, hvem der er ansvarlig for processen.

For at sikre høj kvalitet i og optimalt udbytte af kvalitetsarbejdet på Fredericia Gymnasium er vi medlem af uddannelsesbenchmark.dk. Medlemskabet gør os i stand til at kvalificere vores diskussion omkring kvalitetsarbejdet, dels i gennem det faktum, at netværket udgør et forum, hvor man kan diskutere og lære af hinandens erfaring med kvalitetsarbejdet, og dels kan vi direkte sammenligne vores tal i forskellige sammenhænge, nogle på landsplan og nogle i mindre netværk. Alt sammen et udgangspunkt for diskussion og videreudvikling af vores skole.      

 

Skoleevalueringsplan

Skolens værdier: Skolens værdier skal ikke løbende vurderes, men det er rektors opgave at sikre, at skolens værdigrundlag kommer til debat på skolen. Det sker oftest sammen med, at der hvert 3.-4. år fastlægges nye fokusområder, mål og handlingsplaner.         

Skolens strategi og fokusområder: Skolens strategi i form af fokusområder, mål og handlingsplaner revideres grundigt hvert 3.-4. år. Arbejdet former sig som en bred involverende proces med inddragelse af både elever, samtlige ansatte, ledelse og bestyrelse. Den nuværende visionsplan ”FG 2016” blev vedtaget i 2013 efter et grundigt forarbejde, hvor især Pædagogisk Udvalg (elever, lærere og ledelse) spillede en central rolle. Bestyrelsen var en aktiv spiller i processen forud for den endelige vedtagelse. Næste større revision forventes at finde sted i skoleåret 2017.

Det er skolens ledelse, der har ansvaret for at implementere FG 2016 og afrapportere til bestyrelsen.

FG 2016 består af 9 indsatsområder: 3 fyrtårne (højest prioriterede), 3 strategiske områder og 3 driftsområder. 

På alle 9 områder er der nedsat arbejdsgrupper, der forestår implementeringen. Der er ledelsesrepræsentanter i samtlige arbejdsgrupper.   

På alle indsatsområder er der opstillet mål samt formuleringer omkring målopfyldelsen.

Rektor samler løbende op på alle projekter og udarbejder status 2 gange om året. Status forelægges ledelsen. Delelementer forelægges i løbet af året pædagogisk råd, samarbejdsudvalg og elevråd. Der justeres hvert år på indsatsområderne.

Bestyrelsen har på mødet i september ”Opsamling på FG 2016” på som tema. Her foregår den årlige tilbagemelding til bestyrelsen. Der foretages justeringer.

Gennem året uddybes/udfoldes min. 2 temaer fra FG 2016 for bestyrelsen til orientering og videre drøftelse.   Se årshjulet for bestyrelsens arbejde.

FG 2016 indgår som en væsentlig del af rektors resultatlønskontrakt (der afrapporteres på september-mødet).  

Eksempler på kvalitetssikringssystemets funktion:

”Nytænkning af skoledagen”: En arbejdsgruppe (lærere, elever og ledelse) har i skoleåret 13/14 arbejdet med en radikal ny skematilrettelæggelse inspireret af et københavnsk gymnasium. Målet har været at sikre færre forstyrrelser, men også at åbne for flere pædagogiske muligheder. Efter drøftelser i lærerkollegiet initierede ledelsen en ny skemalægningsstruktur for skoleåret 14/15. Gennem efteråret 2014 er forsøget udsat for en del kritik. Arbejdsgruppen foretager en stor evaluering i januar 2015 og fremlægger resultaterne af evalueringerne for ledelsen med tilhørende forslag til justeringer. Elevrådet kommer også med input. Ledelsen fremlægger efterfølgende et justeret skemastrukturforslag til høring i pædagogisk råd og elevrådet. Forslaget tager højde for dele af kritikken, men fastholder projektets hovedintentioner. Forslaget implementeres efter justering i 15/16.   

Samarbejdet med folkeskoler under ”FG og det lokale”: Et centralt samarbejdsprojekt har i skoleåret 14/15 været et ung til ung-projekt, hvor 2 naturvidenskabelige studieretningsklasser i 2.g – i alt 53 elever, har undervist 2  7.- 8. klasser i 4 moduler på hver af Fredericia Kommunes 4 overbygningsskoler. Målet er bl.a. at sikre et bedre samarbejde mellem folkeskole og stx/hf, styrke overgangen samt stimulere interessen for naturvidenskab. Der er ekstern evaluering på projektet. Evalueringerne har været meget positive. Resultaterne blev vendt i bestyrelsen i forbindelse med en temadrøftelse i marts 2015. Bestyrelsen opfordrer til at udvide aktiviteten, når alle parter evaluerer positivt. Fredericia Gymnasium har i skoleåret 15/16 justeret planen og udvidet med de private skoler.

I forhold til flere af de 9 indsatsområder indgår den årlige elevtrivselsundersøgelse, som en meget relevant målestok i vurderingen af de løbende resultater. Det gælder også for APV’en, om end i mindre grad, da den kun afvikles hvert 3. år.

 

Skolens løbende kvalitetsmål

Karakterer, løfteevne og censor tilbagemeldinger: Årets resultater i form af karakterer og løfteevne på hold og i fag opgøres via uvm på et relativt detaljeret niveau for den enkelte institution. Ledelsen bringer resultaterne til drøftelse i faggrupperne evt. suppleret med lokalt materiale. Karakterniveauerne og gymnasiets løfteevne bringes årligt til drøftelse i bestyrelsen.

Frafald, gennemførselsprocenter: Det årlige nettofrafald opgøres hvert år på de enkelte årgange, og uvm opgør de årlige gennemførselsprocenter på både stx og hf. Begge dele er en del af årsrapporten (regnskab), der forelægges for samarbejdsudvalget og bestyrelsen i marts måned.    Overgang til videregående uddannelser Overgangen til de videregående uddannelser drøftes hvert år. Drøftelserne sker på baggrund af det årlige udtræk fra den Koordinerede Tilmelding (KOT’en). Dataene viser, hvor mange ansøgere fra Fredericia Gymnasium, der optages på de videregående uddannelser. Drøftelserne finder sted i ledelsen og bestyrelsen.  

Elevtrivsel : Den årlige elevtilfredshedsundersøgelse står centralt i kvalitetsarbejdet på Fredericia Gymnasium. Undersøgelsen bliver fremlagt i elevrådet, samarbejdsudvalget, ledelsen og bestyrelsen. Klassebenchmarkingrapporten følges op af en handlingsplan i den enkelte klasse. Teamet tager initiativ til at udarbejde en handlingsplan sammen med klassen. De overordnede udfordringer, der måtte være, bliver præsenteret for hele skolen på et fællesmøde. Ledelsen følger op.  

APV: I henhold til bekendtgørelsen om arbejdsmiljø udarbejdes hvert 3. år en arbejdspladsmiljøvurdering (APV) også kaldet medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU). Igennem den identificeres og kortlægges skolens samlede arbejdsmiljø, og på den baggrund beskrives og vurderes evt. arbejdsmiljøproblemer.

Sygefraværet opgøres hvert år. Gymnasiets arbejdsmiljøudvalg udpeger og prioriterer løsninger på skolens eventuelle arbejdsmiljøproblemer og udarbejder en handlingsplan for det videre arbejde, som så præsenteres for samarbejdsudvalget. Ledelsen følger op. Den seneste APV/MTU blev lavet primo 2015.  Sygefraværet, der opgøres hvert år, behandles i de tilsvarende fora.   

Evalueringsplan for undervisningen: Den samlede evaluering af undervisningen omfatter a) evalueringen af den enkelte elev, b) evalueringen af undervisningen og c) procedurer for evaluering af studieplanen.   

a) Evaluering af den enkelte elev  

Den enkelte elevs læring er i stigende grad i fokus. Ud over den almindelige dialog med læreren i den daglige undervisning arbejdes der i disse år meget med at styrke den formative evaluering, hvor eleven til stadighed får løbende anvisninger på, hvorledes den enkeltes læring kan styrkes. Tydeligst kommer det til udtryk i den omlagte skriftlighed, men generelt fylder vejledningen af den enkelte elev mere og mere.

I forhold til den summative evaluering evalueres på stx den enkelte elevs faglige standpunkt ved brug af standpunktskarakterer, interne prøvekarakterer og eventuelle udtalelser. Afgivelse af standpunktskarakter følges op med kommentarer fra læreren.

Standpunktskarakterer udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor karakteren gives. Interne prøvekarakterer udtrykker graden af opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i forhold til den stillede opgave. Hvis standpunktskarakterer ligger på -3 eller 00 understøttes karakteren af en pædagogisk vejledende kommentar, så karakteren ikke står alene.

På hf- hvor der ikke gives standpunkts- og årskarakterer, afgiver alle lærere 2 gange årligt en skriftlig udtalelse, der indskrives i den enkelte elevs studiebog. Studiebogen er det samlende arbejdsredskab i elevens uddannelsesforløb, herunder oplysninger om og vurderinger af om de opstillede mål nås. Tutorerne afholder individuelle samtaler, hvor der løbende følges op på den enkelte elevs faglige og studiemæssige udvikling og resultater.

I forlængelse af at der er afgivet standpunktskarakterer (stx) og skriftlige udtalelser (hf) afholdes klasseevalueringsmøder (KLEVA-møder) med deltagelse af klassens lærerteam og klassens uddannelsesleder. De enkelte elevers faglige resultater, evt. fravær (fysisk/skriftlige arbejder) gennemgås. Gruppen tager stilling til, om der er behov for at iværksætte en fælles opfølgning på den enkelte elevs resultater.  

På alle klassetrin afholdes der én gang om året en elev-forældrekonsultation, hvor den enkelte elev evt. sammen med forældre har mulighed for at booke en konsultation hos elevens lærere.   

b) Evalueringen af undervisningen  

Minimum 2 gange om året forestår læreren en evaluering af undervisningen på hvert hold. Læreren beslutter selv evalueringsformen. Evalueringen indebærer dialog mellem læreren og eleverne om undervisningens indhold og tilrettelæggelse. En del af evalueringen er også at afstemme de gensidige forventninger, alt sammen med henblik på en forbedring af kvaliteten af undervisningen. I forlængelse af evalueringen aftales hvilke tiltag, der er hensigtsmæssige for at øge udbyttet.

I den årlige MUS-samtale er der også fokus på undervisningen. Den enkelte lærer medtager evalueringer til den årlige MUS-samtale, hvor de gøres til genstand for en drøftelse med nærmeste leder. I MUS-samtalerne indgår tillige drøftelser af opnåede resultater (karakterer).

Elevteam. I alle klasser er der etableret elevteam (3 elever), der kan sikre drøftelser i klassen og som over for klasseteamet kan rejse spørgsmål i relation til undervisningen mv.   

c) Procedurer for evaluering af studieplanen  

Studieplanen, der omfatter alle klassens fag, skal sikre sammenhæng og progression i uddannelsen og være udgangspunkt for lærernes fælles planlægning. Alle lærere bidrager. Lærerteamet har ansvaret for at studieplanen løbende bliver justeret og opdateret. Studieplanen evalueres på et årligt KLEVA-møde med klassens uddannelsesleder.

1) Fredericia Gymnasium kvalitetssikringssystem har overtaget en række formuleringer fra ”Kvalitet”, Rødkilde Gymnasium (2014), men adskiller sig på indholdssiden, da en række forhold er forskellige: værdier, stx/hf, indsatsområder etc.
2)  Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser (nr. 23 af 11. januar 2005), stx- og hf-bekendtgørelserne mv.