Nøgletal

De overordnede mål for stx – og hf-uddannelserne findes i Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser , Gymnasieloven, Lov om de gymnasiale uddannelser  og Hf-loven.

Fredericia Gymnasiums udbud af studieretninger, fagpakker og valgfag er beskrevet under henholdsvis stx og hf. De mere præcise fagbeskrivelser findes i Stx-bekendtgørelsen og i hf-bekendtgørelsen.

Undervisningsministeriet får udarbejdet en lang række statistikker om de gymnasiale uddannelser med baggrund i loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.

Databanken er Undervisningsministeriets offentlige database med nøgletal om uddannelserne i Danmark.

Karaktergivning

Samlet eksamensresultat. Du finder Fredericia Gymnasiums resultater ved at klikke på knappen ’Institutioner – Eksamensresulater’ nederst på siden. Vælg ’Fredericia Gymnasium’ under Region Syddanmark / Fredericia.

Karakterer fordelt på uddannelse, fag og evalueringsform – klik her.

Resultater og socioøkonomisk baggrund

Du kan finde den nyeste rapport over de faglige resultater ud fra socioøkonomiske baggrund her. Vælg ’Fredericia Gymnasium’ under institutioner.

Du kan generere den fulde rapport her. Vælg ’Fredericia Gymnasium’ under institutioner.

Elever, der gennemfører:

Fuldførelsesprocent og antal fuldførte på undervisningsministeriets hjemmeside.

Ansøgere og optagne på videregående uddannelser

Det årlige optag på de videregående uddannelser fra Fredericia Gymnasium ses via opgørelserne fra Den koordinerede Tilmelding (KOT).

Du kan finde den seneste opgørelse her. Vælg ’Søgemønstre efter ungdomsuddannelse’, vælg mellem ’ansøgere’ og ’optagne’ fordelt på ’skole’ og find herefter ’Fredericia Gymnasium’. Statistikken vil åbne som et Excel-ark.

Under uddannelse efter 27 mdr.:  Undervisningsministeriets hjemmeside.

Fravær
Den daglige undervisning er omdrejningspunktet, når eleverne skal tilegne sig faglig viden, studiekompetencer og almendannelse. Tilstedeværelse og høj studieaktivitet er afgørende for et godt resultat. Det er derfor et mål for gymnasiet, at elevernes fravær fra undervisningen minimeres, ligesom det er vigtigt, at skriftlige opgaver afleveres. Elevernes fysiske fravær fra undervisningen og afleveringer af skriftlige opgaver registreres løbende. Ved skoleårets afslutning foretages den endelige opgørelse.

Ved afslutningen af skoleåret 17/18 var det fysiske fravær 8,4 (stx og hf) og det skriftlige fravær (manglende aflevering af opgaver) 4,5 (stx og hf).

Fredericia Gymnasium har som mål over de næste 2 skoleår 18/19 og 19/20 at nedbringe det skriftlige fravær til 4,2. Målet for nedbringelse af det fysiske fravær over de næste 2 skoleår er at nedbringe fraværet med 1 point på samtlige årgange til samlet 7,4.

Se i øvrigt: Bekendtgørelse nr. 1212 af 11. oktober 2018 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser.