Alkohol- og rusmiddelpolitik på Fredericia Gymnasium

(Dette er en del af gymnasiets studie- og ordensregler, der fastlægges af rektor. De gældende studie- og ordensregler ligger på gymnasiets hjemmeside)

 

Fredericia Gymnasium er rammen om undervisning, men er samtidig stedet, hvor en ungdomskultur udfoldes på mange andre felter. Det er skolens opgave gennem undervisningen og gennem rammesætningen for øvrige aktiviteter, at eleverne får relevant viden om rusmidler, og at der skabes holdninger på dette område, så eleverne kan få et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og andre rusmidler.

Hvad er rusmidler?
Rusmidler er betegnelsen for lovlige eller ulovlige stoffer, der påvirker den psykiske tilstand. Det drejer sig om nydelsesmidler som alkohol og nikotin, lægemidler i form af fx antihistaminer, benzodiazepiner, kokain og morfin, hallucinogener, fx cannabis, ecstacy, LSD og mescalin, samt organiske opløsningsmidler anvendt ved snifning. Rusmidler kan alle i varierende grad fremkalde afhængighed med tilvænning og abstinenssymptomer ved pludseligt ophør af indtagelsen. Rusmidlernes virkning beror bl.a. på påvirkning af hjernens receptorer og signalstoffer (Kilde: Den store danske encyklopædi).

Alkohol
Der må ikke indtages alkohol eller andre former for rusmidler i skoletiden. Det er ligeledes ikke tilladt at møde beruset op til undervisningen. Et brud på denne regel vil medføre hjemsendelse og udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage efter rektors vurdering. Bestyrelsen har i september 2020 vedtaget en selvstændig alkoholpolitik for sociale arrangementer, der ligger udenfor den sædvanlige skoletid: 2020 – Alkoholpolitik  200922.docx

 

Euforiserende stoffer

Det er strengt forbudt at medbringe, købe/sælge eller indtage euforiserende stoffer. Narkotika er omfattet af lovgivningen, og overtrædelse af reglen medfører anmeldelse til politiet og udelukkelse fra undervisningen eller bortvisning. 

Rygning
Fra 1. august 2021 indføres “nikotinfri skoletid” på Fredericia Gymnasium. Det er dermed ikke tilladt i skoletiden at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden (herunder snus, tyggetobak, nikotinposer og e-cigaretter)

Ved overtrædelse af reglerne:

o   kan det påtales af en ansat eller videreformidles det til ledelsen.

o   kan eleven indkaldes til samtale med en uddannelsesleder, som kan støtte og hjælpe eleven i gang med nikotinstopkursus. Hændelsen noteres.

o   kan eleven modtage en skriftlig advarsel med en indskærpelse af, at yderligere overtrædelse kan få alvorlige konsekvenser for den fortsatte skolegang.

o   kan eleven indkaldes til en samtale med rektor med henblik på en midlertidig bortvisning.

o   kan eleven bortvises permanent fra skolen.

Fælles aftale med ungdomsuddannelserne i Fredericia
Ungdomsuddannelserne i Fredericia har sammen med kommunen vedtaget en fælles “rusmiddelpolitik” med det brede formål at sikre læring, trivsel og personlig udvikling for unge i Fredericia kommune. Gymnasiet forpligter sig her til regelsætning og medvirken til begrænsning af unges forbrug af alkohol og andre rusmidler. Se: 2021 – Ungdomsuddannelsernes Rusmiddelpolitik.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 16. juni 2021