Alkohol- og rusmiddelpolitik på Fredericia Gymnasium

Alkohol- og rusmiddelpolitikken er en del af gymnasiets studie- og ordensregler.

Fredericia Gymnasium er rammen om undervisning, men er samtidig stedet, hvor en ungdomskultur udfoldes på mange andre felter. Det er skolens opgave gennem undervisningen at medvirke til, at eleverne får relevant viden om rusmidler, og at der skabes holdninger på dette område, så eleverne kan få et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og andre rusmidler.  

Alkohol
Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på skolen. Kun ved de særlige aktiviteter, som er nævnt herunder, dispenseres der.

Euforiserende stoffer
Det er strengt forbudt at medbringe, købe/sælge eller indtage euforiserende stoffer eller dopingmidler på skolen eller i relation til undervisningen.

Euforiserende stoffer og dopingmidler er omfattet af lovgivningen, og overtrædelse af reglen medfører som udgangspunkt anmeldelse til politiet og udelukkelse fra undervisningen eller bortvisning. 

Fester og cafeer
Der afvikles et mindre antal fester årligt på skolerne. Elevforeningen Sermo afholder 4-5 elevfester, desuden afvikles et skolebal i efteråret for hele skolen samt forældre, samt en fest for afgangseleverne i dagene forud for eksamen. Der afvikles derudover en musikfestival i maj/juni måned. Deltagelse i musikfestivalen fordrer medlemskab af Musikkens Venner.
Alle fester er lukkede fester.
Der er professionelle dørmænd, lærere og ledelse tilstede ved alle arrangementer.
Gratis vand er altid tilgængeligt ved skolens arrangementer.
Elever, der møder stærkt beruset til fester, vil blive afvist ved indgangen. Elever, der ved deres adfærd viser at have indtaget for meget alkohol, vil blive hjemsendt.
Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester. Dog kan der ved årsfesten, hvor forældre deltager og ved den afsluttende fest for afgangselever udskænkes vin.

Der afholdes café-arrangementer og forskellige former for performancebegivenheder (teater, musical og lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol. Ud over ovenstående er der ikke elevarrangementer med skolen som vært, hvor der serveres alkohol.

Studierejser
Studierejser indgår i den almindelige skolehverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt. Dog kan der efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere dispenseres herfor i begrænset omfang. Se i øvrigt særlige regler for studieture.

I øvrigt
Skolerne søger særligt gennem oplysning at påvirke elevers indbyrdes kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v., så denne kommunikation bliver så inkluderende som muligt og udtrykker, at alle er velkomne i fællesskabet. Det er ikke tilladt at reklamere for alkohol på skolen.

Vedtaget af bestyrelsen den 17. december 2018