Kvalitet

Kvalitetssikring på Fredericia Gymnasium

Fredericia Gymnasium anvender i lighed med andre gymnasiale uddannelser et kvalitetssikringssystem, der skal sikre gode resultater og en fortsat stærk skoleudvikling. Udgangspunktet for kvalitetssikringssystemet er gældende lovgivning på området suppleret med Fredericia Gymnasiums egen strategi i form af både Vision 2020 og Vision 2023.

Målet er, at skolens elever skal have den bedste undervisning med gode eksamensresultater til følge, men også at de udvikler sig til livsduelige og engagerede borgere, der med deres mange kompetencer skal kunne agere i en foranderlig verden – lokalt såvel som globalt.

Over en årrække er der derfor på Fredericia Gymnasium opbygget en evalueringskultur gennem individuelle vurderinger, evaluering af undervisningen, elevtrivselsundersøgelser, medarbejdertrivselsundersøgelser og en række evalueringer af de indsatsområder, der knytter sig til uddannelsernes overordnede formål samt FG’s strategiplaner

Evalueringerne har meget forskellig karakter afhængigt af, hvad der evalueres. Grundlæggende befinder de samlede evalueringerne sig til stadighed mellem udvikling af kvalitet og kontrol af kvalitet. Det er afgørende, at både elever og lærere er inddraget i de løbende drøftelser og i opfølgningen.

Ledelsen sikrer, at der hvert år i efteråret udarbejdes en selvevaluering, der forelægges bestyrelsen. Selvevalueringen har fokus på de indsatser, som bestyrelsen har fastlagt (Vision 2020 og Vision 2023), men også på de eksakte data vedr. elevernes faglige niveau (løfteevne, gennemførelse, elevernes trivsel og overgang til videregående uddannelser).

Selvevalueringen omfatter tillige evt. indsatsområder i forlængelse af selvevalueringen.

Selvevalueringsrapporten foreligger fra 2022, mens tidligere tilbagerapportering ikke har været samlet i samme format, i en selvevalueringsrapport, men har været behandlet i bestyrelsen som en tilbagerapportering på temaer i visionen. De eksakte data har tidligere været behandlet i relation til rektors resultatlønskontrakt.

Den samlede kvalitetsplan blev vedtaget på bestyrelsesmødet 16. juni 2022 og kan læses her