Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Bestyrelsen fastlægger bl.a. gymnasiets målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab. Bestyrelsens samlede opgaver er fastlagt i vedtægten.

Bestyrelsen bemyndiger rektor til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.

  • Anders Kjærulf Axø, formand, udpeget af bestyrelsen
  • Maria Sloth, udpeget af Fredericia Kommune
  • Kristin Munksgaard, Prodekan ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, udpeget af SDU
  • Vanessa Knudstorp, læge, udpeget af bestyrelsen
  • Ulla Weilmann Rasmussen, distriktskolechef, udpeget af skolelederne i Fredericia Kommune
  • Randi Lemming Mikkelsen, lektor, medarbejderrepræsentant
  • Mads Kristian Pedersen, lektor, medarbejderrepræsentant
  • York F. Hofmeister Flint, elevrepræsentant 
  • Kamma Nørholm, elevrepræsentant
  • Jørgen Lassen, rektor, tilforordnet

Referater fra bestyrelsesmøder