FGs studiemetroer – skriftlighed og mundtlighed

FGs metroer blev oprindeligt udviklet i forbindelse med et længerevarende og højt profileret indsatsområde omkring skriftlighed. I den første fase var der primært fokus på at få etableret et samlende værktøj, der både for elever og lærere kunne skabe overblik og sikre progression og sammenhæng i udviklingen af den enkelte elevs studieforberedende skrivekompetencer. I tilknytning til progressionsplanen var det samtidig et ønske at udvikle en række redskaber til stilladsering af de enkelte kompetencer. Resultatet af dette arbejde blev de to skrivemetroer til henholdsvis stx og hf.

sTudiemetro stx        studiemetro hf

Indholdet

Indholdet i metroerne er i forbindelse med den seneste gymnasiereform udvidet væsentligt, men tanken om konkrete redskaber og stilladseringer, der tilsammen sikrer overblik og progression er fastholdt. I dag dækker metroerne ikke blot forskellige aspekter af elevernes skrivekompetencer, men søger i højere grad at favne de generelle studiekompetencer i bredere forstand. De er derfor bygget op om linjerne:

 • Læse, der giver metoder til faglig læsning, notetagning og informationssøgning
 • Lære sammen, der tager fat i samarbejdets svære kunst – såvel de konkrete roller i et samarbejde som samspillet mellem fag
 • Skrive, der giver redskaber til skrivning – fra kommaer til de store linjer – både i forhold til de større skriftlige opgaver og i forhold til de generelle skrivekompetencer, der ligger som fundament
 • Præsentere, der har fokus på den mundtlige præsentation både i det daglige og ved de afsluttende prøver
 • Fagene i verden, der præsenterer måder at arbejde med videnskabsteori, innovation og global dannelse. Alle tre dele, der knytter fagene an til verden uden for fagene.

Derudover er fagene blevet stærkt repræsenteret i metroen, hvor de enkelte fags identitet og metoder nu tydeliggøres, samtidig med at man kan hente hjælp til de enkelte fags skriftlige genrer.

Endelig er der fortsat en linje, der giver overblik over og peger på indholdet i de større samarbejder (studieprojekter) og akademiske opgaver.

http://metro.fr-gym.dk/index.html

http://metro.hf.fr-gym.dk/index.html

På vej

Metroerne justeres løbende i forhold til input fra lærer- og elevevalueringer. Også resultaterne fra forskellige udviklingsprojekter på FG er indarbejdet i metroerne.

Udviklingsarbejdet og den løbende justering af metroerne har gennem hele processen været styret og koordineret af Skrivegruppen på FG – i tæt samarbejde med faggrupperne og den pædagogiske ledelse på skolen.  

I udviklingsarbejdet har der eksempelvis været stort fokus på den formative evaluering i forbindelse med skriftlighed. Mange lærere har arbejdet med forskelligartede former for respons – herunder peer feedback (gensidig elevrespons) – på elevernes arbejder. De lokale krav om omlagt skriftlighed har støttet arbejdet med at gå nye veje. Alle fag med elevtid/fordybelsestid er indgået i dette udviklingsarbejde.

Ellen Krogh på Konferencen “Viden til flere” på Fredericia Gymnasium

De sidste år har større grupper af lærere arbejdet med at udvikle forskellige former for samskrivning mellem elever (collaborative writing) – dels i forbindelse med skriftlige produkter og dels til læring af faglige begreber i fagene.

I skrivende stund arbejder alle faggrupper med i højere grad at indarbejde innovationstænkning i fagene, så det arbejde, der foregår i timerne, får større tilknytning til og relevans i den omgivende verden.

Lærerne på FG har således gennem de sidste år oparbejdet en betydelig viden og didaktisk kompetence i forhold til det skriftlige arbejde og er fortsat på vej mod nye mål. Skrivegruppen og den pædagogiske ledelse har samtidig oparbejdet vigtige erfaringer med ledelse af udviklingsprojekter, der fremmer medejerskab og videndeling hos de medvirkende lærere. De har derfor også været benyttet som oplægsholdere på kurser, i udviklingsprojekter og lokalt på en række gymnasier.

Projekter

En stor del af arbejdet er sket i samspil med andre uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner. FG har således gennem de sidste 5 år deltaget i 5-6 større udviklingsarbejder finansieret af Region Syddanmark og uvm. Flere af projekterne har været forskningsbaseret.

Udviklingsprojekter:

 • Dynamoprojektet. Region Syddanmark (Udviklingsprojekt 2011-2013)
 • Skriftlighedshåndbog og formativ evaluering (Udviklingsprojekt, uvm 2012)
 • Formativ evaluering i ændrede rammer (Udviklingsprojekt uvm, 2013)
 • Elevfeedback og læring (Internt udviklingsprojekt med følgeforskning 2014-2015)
 • En ny lærerrolle til øget læring for den enkelte elev (Udviklingsprojekt, uvm, 2016)
 • Udviklingsprojekt om elevers samskrivning (Internt forskerunderstøttet udviklingsprojekt 2015-2016)
 • Klasseledelse og læringsfællesskaber (Udviklingsprojekt, uvm, 2016-2018)
 • Viden til flere, Region Syddanmark (Formidlingsprojekt,  2016-2018)
 • Udviklingsprojekt om elevernes samskrivning samt integration af skriftlighed og mundtlighed i undervisningen (Internt udviklingsprojekt 2018-2019)
 • Udviklingsprojekt om dialog i undervisningen (Internt udviklingsprojekt i samarbejde med forskere fra SDU 2019-2021)
 • Udviklingsprojekt om ”De gode fejl i undervisningen” (internt udviklingsprojekt 2021-2023)

   

Referencer:

Kontakt:

Uddannelsesleder Rita Juncher Christensen,  rc@fredericia-gym.dk

Lektor Henrik Toft,  ht@fredericia-gym.dk