Mødepligt og fraværshåndtering på Fredericia Gymnasium

Dit fremmøde til undervisningen er en vigtig forudsætning for, at du kan gennemføre din uddannelse og opnå størst mulig faglig og social trivsel. Derfor følges din tilstedeværelse løbende af dine lærere, din studievejleder og ledelsen. Skolen lægger vægt på en hurtig indgriben, hvis du forsømmer for meget. Det gælder både i forhold til det fysiske fravær og skriftlige opgaver. 

Samtidig har skolen stor opmærksomhed på, at du i kortere eller længere perioder kan have nogle særlige behov, der betyder, at du kan have brug for en anden støtte og opfølgningsprocedure end standarden for at kunne gennemføre din gymnasieuddannelse.

Tilstedeværelsespligt

Som gymnasieelev har du pligt til at møde op til undervisningen og deltage aktivt i timerne – det gælder både de timer, der foregår på skolen, virtuelt og på studierejser eller andre undervisningsaktiviteter uden for skolen. Din tilstedeværelse registreres i starten af hvert modul. Kommer du for sent, registreres du fraværende for hele modulet.  Du har pligt til at notere fraværsårsag ved alle fraværsmoduler. Manglende aflevering af skriftlige opgaver registreres også. Begge typer fravær opgøres hver femte uge for de foregående fem uger. 

Du har mulighed for at følge registreringen af dit fravær i Lectio. Hvis dit fravær i en fem-ugers periode overstiger 10 % ved fysisk fravær og/eller 20% ved skriftligt fravær kontaktes du af skolen. Hvis du er under 18 år, gives der samtidig besked til dine forældre. Overstiger dit fravær grænserne i flere perioder, medfører det sanktioner for dig. Det samme gælder, hvis dit fravær i et enkelt fag er påfaldende højt, eller hvis du forsømmer i bestemte moduler, fx morgentimer. Sanktionerne kan du læse om nedenfor. 

Er der fravær, der kan godskrives?

Alle former for fravær medregnes som fravær. Dette gælder uanset årsagen til fraværet. Dog godskrives fravær, der skyldes dobbeltbookning af undervisning. Elevrådsmøder og lignende sidestilles med undervisning og godskrives derfor også. 

Angivelse af din fraværsårsag er vigtig, så vi fx kan se, om du har været syg, været til Forsvarets Dag (session), deltaget i Team Danmark-aktiviteter eller lignende i en periode, hvor du har haft for højt fravær. 

Fraværsopgørelse

Skolen opgør fravær med fem skoleugers intervaller seks gange årligt.

Fraværet opgøres i hver periode for de foregående fem uger. Opgøret baseres alene på de foregående fem ugers fravær – ikke på den samlede fraværsprocent fra skoleårets start. Som nævnt ovenfor, omfatter opgørelsen både det fysiske og det skriftlige fravær samt fravær i enkelte fag. 

Skolens skriftlighedsinspektor følger løbende dit skriftlige fravær med henblik på opfølgning og eventuelt støtte ved manglende afleveringer.  

Hvilke sanktioner kan du blive mødt med?

Hvis dit fravær i en fem-ugers periode overstiger grænserne, iværksættes sanktioner: 

  1. Efter én fem-ugers periode med et for højt fravær modtager du et opmærksomhedsbrev.
  2. Efter to fem-ugers perioder med et for højt fravær modtager du endnu et opmærksomhedsbrev, og du indkaldes endvidere til en samtale med klassens studievejleder.
  3. Efter tre fem-ugers perioder med et for højt fravær indkaldes du til en samtale med klassens studievejleder, som – ud fra en samlet vurdering – giver dig en skriftlig varsel. Studievejlederen følger op på varslet to uger efter, varslet er givet.
  4. Fortsætter dit fravær efter, der er givet varsel, fratages du SU. Hvis du er under 18 år, indkaldes du med forældre til en samtale med skolens ledelse om dit videre uddannelsesforløb.
  5. Efter der er givet varsel, vil skolens ledelse og studievejlederen løbende vurdere, om du er studieaktiv. Manglende studieaktivitet kan eventuelt føre til, at du sættes på særlige vilkår og skal afslutte alle dine fag med en eksamen. Manglende studieaktivitet kan også medføre tab af retten til at blive indstillet til eksamen i enkelte fag, og fortsætter dit fravær, vil det kunne medføre udmeldelse af skolen. Ved udmeldelse henvises du til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) om din videre uddannelse.

Ovenstående regler gælder som hovedregel. Hvis dit samlede fravær bliver uacceptabelt højt, kan der dog sanktioneres mellem perioderne. 

Hvem modtager sanktionen og hvordan?

Sanktionerne sendes til dig med Digital Post, som du kan læse fx i E-boks. Hvis du er under 18 år, sendes den også til dine forældres E-boks. 

Kan sanktioner overføres til næste skoleår?

Fraværsopgørelsen følger skoleåret, men hvis der i et foregående skoleår er givet varsel, så kan varslet indtræde hurtigere end i proceduren, der er beskrevet ovenfor. 

Til elever med særlige behov

I fraværssystemet registreres fravær for alle elever, men sanktionerne tilpasses dig i et samarbejde med dine forældre, lærere og støttepersoner.

Hvis du har en diagnose som fx autisme eller ADHD, tilknyttes du FGs specialpædagog og følger et særligt forløb. Ved fraværsproblemer gives sanktioner ud fra en individuel vurdering, hvor der tages rimeligt hensyn til dine særlige forhold.

Hvis du har andre særlige behov (fx en længerevarende eller kronisk sygdom), tages der ligeledes særlige hensyn. Hvis ikke fraværet kan normaliseres efter en rimelig periode, laves en individuel plan for dig. Der er flere mulige løsninger. Vi kan fx tilbyde at uddannelsen strækkes til et fireårigt forløb, eller du kan få lov til at gå til eksamen på særlige vilkår (: til prøve i alle fag) som afløsning for dit fravær.