Personalepolitik

Fredericia Gymnasiums personalepolitik tager udgangspunkt i forventningen om, at alle ansatte på skolen yder deres bedste i løsningen af opgaverne. Der skal være fokus på eleverne, på deres undervisning, på udviklingen og kvaliteten i alle ydelser samt på medarbejdernes trivsel.

Holdningerne i den overordnede ramme for personalepolitikken er tænkt som et signal om, hvordan vi forventes at agere. Det er en række erklæringer om de forventninger, der er til hver enkelt medarbejder på skolen, men det er i handling og adfærd, vi reelt afprøver holdningerne.

I tillid til, at vi på Fredericia Gymnasium kan nå vores mål via kombinationen af ledelsens udmeldinger og den enkelte medarbejders integritet, fornuft og arbejdsglæde, er personalepolitikken baseret på følgende elementer:

Dialog.

Dialog er et redskab til at skabe forståelse og accept af forskellighed.

Dialog er en forudsætning for udvikling og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i opgaveløsningen – for på bedst mulig vis at imødekomme krav og behov fra såvel myndigheder, bestyrelse som eleverne. Dialog kræver åbenhed, lydhørhed og tolerance med respekt for, at man kan være forskellige og løse opgaverne på forskellig måde.

Udfoldelse, udvikling og uddannelse

Fredericia Gymnasium er en skole, hvor der er højt til loftet med plads til udfoldelse, udvikling og det individuelle under hensyntagen til helheden og de overordnede rammer. Det indebærer, at der for den enkelte er et stort råderum med mulighed for at turde tage ansvar for at prøve ting af. Men det betyder også, at der stilles krav til den enkelte om at indgå i de forpligtende samarbejder og være bevidst over for de overordnede hensyn, uden hvilke gymnasiet ikke kan fungere.

Det forventes, at den enkelte medarbejder har en tilstrækkelig og opdateret viden, derunder at den enkelte har lyst til at udvikle sig selv, kollegerne og skolen som helhed. Gymnasiet er her indstillet på at støtte dette gennem en aktiv efter- og videreuddannelsespolitik.

Forventninger til den enkelte.

Fredericia Gymnasium forventer gensidig loyalitet. Den enkelte ansatte har pligt til at indgå i en konstruktiv kritisk dialog i forhold til arbejdspladsen, og man kan forvente en ordentlig behandling.

Den enkelte skal være åben i forhold til de udfordringer Fredericia Gymnasium står overfor og vide, at der er en ret og en pligt til at gøre sin indflydelse gældende i skolehverdagen.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. juni 2007