På FG lægger vi vægt på, at alle elever i løbet af deres studietid oplever kulturmøder – både i det nære, i det europæiske og/eller i det globale. Eleverne skal udvikle og styrke deres interkulturelle kompetencer og deres globale dannelse, så de kan agere i en globaliseret verden. 

Gennem et øget udsyn skal de opnå bevidsthed om egen kulturel baggrund, herunder om national identitet i fortid og nutid som bidrag til deres almendannelse og identitetsdannelse. Interkulturelle kompetencer omfatter faglige krav til både sprog og kulturforståelse. Det indebærer også, at eleverne lærer at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden. 

Regler for ekskursioner og studierejser

Skolens studie- og ordenregler samt alkoholregler gælder på alle ekskursioner og studierejser. Hver enkelt elev rejser på eget ansvar. Når elever deltager i flerdagsekskursioner, skal de underskrive en elevkontrakt, hvorved de accepterer de formulerede regler for afvikling af ekskursioner. Hvis eleven ikke er fyldt 18 år, skal en af forældrene skrive under (se elevkontrakt som bilag 1).

Eleverne rejser på de betingelser, som er formuleret af rejsebureauet, og på de betingelser, som er formuleret i FG´s ordensregler.

Skolen har ikke en forsikring, men mange elever har en rejseforsikring, som er tegnet gennem deres forældres forsikring. De rejseansvarlige opfordrer eleverne til at sikre sig, at de har dækning af hjemmets ulykke-, rejsegods-, ansvars-, og evt. sygeforsikring. Dækningsomfanget for det gule og blå sygesikringskort kan findes på www.borger.dk
Gymnasiet anbefaler, at eleven er dækket af en afbestillings- og rejseforsikring inkl. sygdom.

På éndags-ekskursioner, hvor praktiske og økonomiske hensyn taler for det, kan eleverne køre med i lærerens bil, køre i egen bil eller forældrenes bil. Den ansvarlige lærer skal sikre sig, at alle chauffører har kørekort. Hvis eleven er under 18 år og kører med i en bil, der føres af en anden elev, skal forældrene give tilladelse til dette forud for turen.

Ekskursioner er undervisning, der er forlagt til en anden lokalitet, og turens faglige indhold indgår i undervisningsbeskrivelsen for det/de pågældende fag. Der er derfor mødepligt til det planlagte program, på samme måde som der er mødepligt til den daglige undervisning i gymnasiet. Det forudsættes, at eleverne deltager fagligt aktivt på turen, på samme måde som det forudsættes, at de deltager fagligt aktivt i den daglige undervisning.

Indtagelse af alkohol er kun i særlige tilfælde tilladt og i et beskedent omfang f.eks. i forbindelse med fælles middag eller tilsvarende begivenhed og i alle tilfælde efter de ledsagende læreres konkrete beslutning. Lærerne kan ikke give tilladelse til indtagelse af alkohol i bus/tog/fly, på hotelværelser eller i forbindelse med de skemalagte faglige aktiviteter. I rejser uden for Europa er alkohol forbudt i alle sammenhænge.

Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art er forbudt.

Det indskærpes, at man aldrig færdes alene, og at eleverne, når de færdes på egen hånd, altid er mindst to sammen. Overnatning sker altid, og for alle, på det hotel/de lokaliteter, hvor gruppen er indkvarteret.

Ud over de ovennævnte ordensregler kan de enkelte lærere med udgangspunkt i forhold, som knytter sig til den konkrete rejse, fastlægge yderligere regler for elevernes adfærd. Under rejsen er de deltagende lærere suveræne ledere. Dette indebærer, at beslutninger, der træffes undervejs, gælder i lige så høj grad som de forud trufne aftaler

Om konsekvenser ved overtrædelse af rejsereglerne

Overtrædelse af ordensreglerne for ekskursioner vil kunne medføre hjemsendelse for egen regning. Ved hjemsendelse iværksættes følgende procedure:

  • Skolens rektor underrettes, og rektor underretter elevens forældre/værge/pårørende. Er eleven over 18 år aftales underretningen med eleven på stedet.
  • Eleven udstyres for egen regning med en billet til Fredericia.
  • Uanset alder foregår hjemsendelsen uden ledsager.

Vedtaget i bestyrelsen 17. december 2018